Post-Master course Krachtige Kernen

Schermafbeelding 2015-01-30 om 21.13.12

 

bieden de  Post-Master course Krachtige Kernen voor aanjagers van maatschappelijke vernieuwing

Transities in de samenleving & onorthodoxe methoden

We leven in een tijd van ongewone en boeiende transities. Betrokken burgers en professionals pakken op het gebied van o.a. wonen, welzijn & zorg de uitdaging op om de voorzieningen dichter bij de burger, directer, goedkoper én effectiever te organiseren. Een omslag in denken en doen; burgers nemen het initiatief en overheden en professionals faciliteren hen daarbij.

In deze master course komen vooral de vragen aan bod hoe, uitgaande van eigen kracht en eigen regie van burgers, de sociale infrastructuur in wijken en dorpen opnieuw kan worden ingericht, en hoe je daaromheen financieel-gezonde maatschappelijke initiatieven creëert. Kenmerkend daarvoor is de organisatieoverstijgende en onconventionele aanpak. Belangrijke vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: hoe ga je zoiets organiseren, hoe vind je financiering, hoe genereer je draagvlak bij het gezag/bestuurders, hoe past dit binnen wet- en regelgeving en hoe ziet het nieuwe verdienmodel eruit?

Leertraject voor maatschappelijke vernieuwers met lef

Dit traject is bedoeld voor deelnemers met lef die zich hebben gecommitteerd aan een maatschappelijke uitdaging. Conform de transitie zelf, is het traject onorthodox. Het begint al bij de aanmelding: die doe je samen met een samenwerkingspartner waarmee je een maatschappelijk initiatief deelt. Er wordt gewerkt vanuit het actieleer principe, waarin steeds de vraag centraal staat ‘Wat heeft jullie initiatief nu nodig?’. Binnen de 40 lectoraten van de HAN gaan wij als HAN-facilitators op zoek naar díe benodigde kennis en reiken we die op zo’n pragmatische wijze aan, dat die direct in praktijk kan worden toegepast. Vervolgens evalueren we samen de praktijkervaring en bepalen we de volgende stap. Op deze wijze doorlopen we binnen ca. 10 maanden vier actieleercycli. Je krijgt dus precies die kennis en kunde aangereikt die nodig is om jouw initiatief te laten slagen.

Resultaat

Uiteindelijk doel is om via co-creatie met alle betrokken partijen (burgers, professionals en bestuurders) te komen tot het herinrichten van de sociale infrastructuur in een wijk of dorp door daarin nieuwe maatschappelijke initiatieven tot bloei te laten komen.

Digitale leeromgeving

Naast gezamenlijke ontmoetingen wordt er een digitale leeromgeving rondom jouw initiatief gecreëerd (e- learning). Het studiemateriaal is open source en wordt zoveel mogelijk digitaal en gratis beschikbaar gesteld. Bij coaching en kennisdeling wordt gebruik gemaakt van de nieuwe media (Skype, Facebook, Twitter, HAN-intranet Scholar e.d.). Hiermee wordt de basis gelegd voor een community of practice die ook na de facilitering door de HAN doorgaat.

Voor wie is het leertraject bedoeld?

Het leertraject is bedoeld voor creatieve en innovatieve HBO-opgeleide professionals (medewerkers bij zorg-, welzijnsorganisaties, corporaties en gemeenten) én initiatiefvolle burgers die vernieuwing willen maar worstelen met de vraag hoe hier concreet uitvoering aan te geven . Zij hebben hetzij beroepsmatig hetzij als burger te maken met maatschappelijke transitie en zijn aanjager van een maatschappelijke initiatief.

Het leertraject bestaat uit 12 deelnemers die tezamen verantwoordelijk zijn voor 6 maatschappelijke opgaven. Zij vormen samen een leergemeenschap die ook elkaar inspireert en op weg helpt.

Kosten en locatie

De kosten voor deelname aan het traject bedragen per aanjager € 3.250,- en dus € 6.500 per maatschappelijk initiatief (waaraan 2 aanjagers deelnemen). Hiervoor mogen deze aanjagers ook hun achterban laten deelnemen aan de plenaire sessies van kennisoverdracht en –deling. Omdat het beroepsonderwijs betreft, zijn de kosten vrijgesteld van BTW. De plenaire sessies zullen op locatie van de diverse maatschappelijke initiatieven plaatsvinden en op de HAN.

Aanmelding

Heb je interesse of wil je meer informatie, lees dan de brochure of neem contact op met HAN-facilitators Paul Zuiker (paul.zuiker@han.nl, mobiel: 06 215 245 13) en Viviane Knoops (viviane.knoops@han.nl, 06 121 146 59).