MMI alumni Ervaringen: Petra Meijer

thumbnailPetra Meijer, zorginkoper bij Achmea, rondde een jaar geleden de Master Management & Innovatie af aan de HAN. De keuze om opnieuw naar school te gaan, was een bewuste. Veranderingen in de zorg zorgen ervoor dat gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars in de toekomst nauwer met elkaar moeten samenwerken. De masteropleiding transformeerde haar tot een creatieve manager die koersen kan verleggen en succesvolle vernieuwingstrajecten weet door te voeren.

Gat tussen strategie en uitvoering

In al die jaren dat Petra Meijer (38) nu in de zorg werkt, heeft ze het vaker zien gebeuren. Dat onvermijdelijke gat dat soms valt tussen strategie en uitvoering. Meestal omdat beleidsmakers – om wat voor reden dan ook – te weinig voeling hebben met de praktijk. Gevolg is dat goedbedoelde plannen onvoldoende aansluiten op de dagelijkse realiteit. ‘Voor de werknemers die dat beleid moeten uitvoeren, kan dat knap frustrerend zijn’, aldus Petra, momenteel werkzaam als Zorginkoper VV&T bij Achmea Zorgkantoren.

Petra spreekt uit ervaring. Zelf begon ze op de onderste tree in de zorg. Direct na de havo schreef ze zich in voor de inservice-opleiding tot A-verpleegkundige. Na een intensive care opleiding klom ze op tot de functie van operationeel leidinggevende. Zeven jaar later, zo rond haar dertigste, besloot ze de overstap te maken naar de management- en beleidsfuncties. Eenmaal haar diploma Voortgezette Opleiding Zorginnovatie op zak switchte ze van baan om voor een organisatie en adviesbureau verbetertrajecten voor ziekenhuizen te begeleiden.

Gemeenten verantwoordelijk

De laatste vijf jaar werkt ze als zorginkoper ouderenzorg bij Achmea. Gezien de vele veranderingen in die sector een meer dan uitdagende job. Petra: ‘Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor zorg aan langdurig zieken en ouderen. Maar dat kunnen zij niet alleen. Daarvoor moeten ze, nog meer dan voorheen, samenwerken met zorgaanbieders en verzekeraars. En goed ook, want tegelijk moeten de kosten voor ouderenzorg omlaag. Zo wil de overheid dat ouderen langer thuis blijven wonen. Bijvoorbeeld door meer te leunen op mantelzorgers en vrijwilligers dan direct ‘dure’ medische hulp te zoeken.’

Zorgprogramma’s

‘Zorgprogramma’s zijn een middel om verschillende disciplines in de zorg bij elkaar te brengen’, breekt haar afdelingshoofd Max Bijwaard in. ‘Als je dat doet, zie je waar de dubbelingen en hiaten zitten in het zorgaanbod. Om de klant zo min mogelijk hinder van deze transitie te laten ondervinden, is oprechte samenwerking tussen verschillende disciplines nodig. Want een zorgprogramma is meer dan het aan elkaar plakken van protocollen. Je moet de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dat is een zoekproces. Eén waaraan Petra, dankzij de Master Management en Innovatie bij de HAN, een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Centrale vraag van haar masterthesis: hoe wordt, in de ogen van de klant, succesvolle integratie tussen zorg en welzijn aangepakt en welke rol heeft de zorgverzekeraar daarbij?’

Inkoopbeleid Achmea gewijzigd

Om die vraag te beantwoorden, is Petra vooral veel gaan praten. ‘Om kennis te verzamelen over samenwerking en samenwerkingsproblematiek tussen professionals. Zo bleek onder andere dat ouderen na ontslag uit het ziekenhuis vaak onvoldoende zorgbegeleiding krijgen, waardoor het risico op een nieuwe opname toeneemt. Dit kan voorkomen worden door wijkverpleegkundigen huisbezoekjes te laten afleggen om eventuele problemen voortijdig te signaleren. Ofwel: een goed georganiseerde ondersteuning en aanbod van lichtere vormen van (in)formele zorg doet de vraag naar formele en duurdere vormen van zorg afnemen. Deze aanbeveling heeft mede er mede toe geleid dat Achmea haar inkoopbeleid gewijzigd heeft. De zorg voor onze cliënten is daardoor nog beter geworden.’

‘Dankzij mijn mentor op de HAN kan ik me nu beter inleven in de manier waarop professionals uit andere disciplines denken’, besluit Petra. Dat ziet ook haar manager Max. ‘Petra is beschouwender geworden. Daardoor ziet ze de complexiteit van vraagstukken beter. Al weet ik dat de master voor haar een tropenjaar is geweest; die investering betaalt zich nu dubbel en dwars uit.’